Home

Welkom op de site! Wij zijn druk bezig om deze te voorzien van informatie.

Nieuws

Concert op 3 maart 2019

Van harte uitgenodigd bij het tweede concert in de serie: 40 jaar Ahrend-orgel. We beginnen zondagmiddag 3 maart as. om 15.00 uur met een presentatie van het bouwproces van het Ahrend-orgel. Aansluitend volgt uitleg over de uit te voeren concertwerken. Dit geheel zal ongeveer 40 minuten duren. Daarna is er een pauze met koffie dan wel thee. Om 16.00 uur begint het eigenlijke concert met Orkest Musica Michaelis en Toon Hagen.

Van harte bij u aanbevolen! 
Stichting “Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk”

Nieuwe verwarmingsinstallatie

De verwarmingsinstallatie in de Hobbe van Baerdt Tsjerke wordt vernieuwd.

In 2013 werd geconstateerd dat diverse circuits van de in de 80-er jaren aangelegde elektrische vloerverwarming onder de zerkenvloer van de kerk, onherstelbaar defect zijn geraakt. In voorgaande jaren werden meerdere noodreparaties uitgevoerd. Deze zijn echter niet afdoende gebleken.

Uit een grondige inspectie, uitgevoerd door een technisch adviesbureau, is naar voren gekomen dat het destijds zeer vernieuwende verwarminssysteem na meer dan 30 jaar aan het eind van de technische levensduur is. Naar aanleiding hiervan is onderzocht wat de beste aanpak is om, gelet op de monumentale status van de kerk, het bestaande systeem te vervangen.

Na een brede oriëntatie op de mogelijkheden en het bestuderen van al in de praktijk toepasbaar gebleken installaties, is de keuzegevallen op een warme lucht circulatie systeem (voor kenners: hetBaOPt/Climotion-verwarmingssysteem). Na definitieve besluitvorming binnen de Protestantse Gemeente Joure c.a. aangaande de hieraan verbonden investering, circa € 330.000, is overgegaan tot het aanvragen van een zogenaamde omgevingsvergunning.

De vergunningverlening had nog wel wat ‘voeten in de aarde’. Naast een reguliere welstandsbeoordeling was ook het oordeel van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bepalend. Nieuwe techniek integreren in/nabij een waardevol monument vraagt natuurlijk alle zorgvuldigheid. Het was dan ook een opluchting dat op 26 september jl. de benodigde vergunningen konden worden verleend.

Voor zover nu kan worden ingeschat is het reëel te veronderstellen dat direct na de zomervakantie van 2019 met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen.

Geschiedenis van deze kerk

Hobbe van Baerdt was grietman van de gemeente Haskerland van 1615 tot 1650. In een periode dat Joure als plaats aardig in de lift zat. Zo was Hobbe in 1615 nog maar net grietman of de Midstraat, tot dusver een zandpad,  werd bestraat met “balstiennen”, met keurige klinkertjes aan de randen. Er werd al met enig respect over Joure gesproken.

Hobbe van Baerdt heeft zich buitengewoon beijverd om een aansprekende toren met kerk in Joure te krijgen. Zo legde hij op 8 augustus 1628 de eerste steen van de toren en op 18 maart 1644 de eerste steen van de kerk.

Het aardige is, dat een groot gedeelte van de bouwsom van de kerk, zo’n 5.383 carolusguldens, door maar liefst 293 Jousters bijelkaar werd geschraapt. Hobbe van Baerdt leverde daarvan de niet geringe som van 210 carolusguldens.

Een gevolg van dit gezamenlijk financieren was, dat In tegenstelling tot veel gemeentes in de omgeving  de grote, vaak elders wonende landeigenaren van meet af aan weinig te vertellen hadden

in de Jouster kerk. De Jouster gemeenschap onderhield zelf de kerk en de predikant en beriep met aanzienlijk minder dominantie van de stemhebbende landerijen een nieuwe predikant.

Overigens houdt deze zelfstandige positie van de Jouster hervormde gemeente wellicht ook verband met het feit, dat er nooit sprake is geweest van aanzienlijke kerkelijke bezittingen, zoals boerderijen en landerijen. En dat is op dit moment natuurlijk wel jammer.

Nu zal Hobbe van Baerdt als royale schenker van 210 klinkende munten wel wat in de melk te brokkelen hebben gehad. In ieder geval staat zijn naam in de balken en boven de ingang, was en is er een fraaie herenbank voor de familie in de kerk en had de familie bovendien een grafkelder in de kerk, zodat Hobbe als “rijke stinker” begraven kon worden, hoewel ik niet weet of hij daar zelf terecht is gekomen.

Ook staat zijn naam (of volgens een andere bron die van zijn vader en voorganger Dirck) in de kerkklokken.

Verder was Hobbe van Baerdt  tweemaal getrouwd, had hij 7 kinderen bij zijn eerste vrouw en woonde hij op Lycklema State onder Westermeer en later op de Van Baerdt State op de plek ruwweg tussen Hobbe van Baerdtstraat, Bûtsingel en Harddraversweg.

Na 1650 werd hij een landsafgevaardigde, die zich o.a. met uniezaken, religieuze zaken(!) en milities bezighield en was hij vanaf 1652 curator van de Franeker Hogeschool, waar, jawel, nogal wat predikanten vandaan kwamen.

Dus er is een duidelijke link tussen Hobbe en het kerkelijke. En ook al is de scheiding tussen kerk en staat ondertussen flink gegroeid, evenals het aantal “kleine luyden” die wat te vertellen hebben in de kerk, de hervormde kerkenraad heeft in zijn laatste dagen geen grote flater begaan met de naam “Hobbe van Baerdt Tsjerke”.

Over ons

Informatie volgt binnenkort.

Contact

secretaris:
J. de Jong
Bytling 1
8493 KJ  Terhorne
secretaris@vriendenhvbkerk.nl

penningmeester:
F. Hoekstra – Holkema
Steven 11
8502 AP  Joure
penningmeester@vriendenhvbkerk.nl